Print

GMU P5 - 7

on .

na h-Èipheitich

gmu5-7 1

Saidheans – rinn sinn pròiseact air na h-Èipheitich agus chleachd sinn ubhlan airson na ‘mummies’ againn fhìn a dhèanamh.

Bha againn ri cuideam gach pìos a thomhais agus a chlàradh aig an toiseach agus aig an deireadh.

 

Na Apple Mummies againn aig an toiseach.

Agus Na 'Apple Mummies' aig an deireadh.

Na h-aghaidhean coimheach 'Tutankhamun' a rinn sinn.

gmu5-7 5 gmu5-7 8

A' reic cèicean airson 'Clann an an Eis'

Buidhean dràma 'Meanbh-chuileag' ag innse dhuinn
an sgeulachd 'MacCodruim nan Ròn'

Ag ionnsachadh 'Judo'

A' feuchainn lit airson MacTv

na foileagan

Mar dheasachadh airson an taisbeanadh mu latha nam foileag a bha iad a' dol a chur air dòigh airson Assembly, rinn GMU 4-7 na foileagan aca fhèin. Thug a h-uile duine a-steach rudeigin airson seo a choileanadh agus thàinig iad uile còmhla ri chèile mar aon airson oidhirp sgoinneil a dhèanamh. Bha na foileagan cho blasda sa ghabhadh, agus bha deagh fealla-dha aig a h-uile duine . Seall air na dealbhan a tha a' dearbhadh seo!!!

In preparation for their recent Assembly about the origins of Pancake Day, GMU 4-7 made their own pancakes. Everyone contributed ingredients so it was a real team effort! The results were delicious and great fun was had by all on baking day. Here are some photos to prove it!!
gmu5-7 9 gmu5-7 12
Abair fèisd!! 
What a feast!!
Ag ullachadh measan fallain airson
ithe lena foileagan againn.
Preparing some healthy fruit to enjoy
withour home made pancakes.
Anna a' coimhead air adhart ri foileag
bhlasda!
Anna looking forward to her tasty
pancake.
A bheil thu ag iarraidh foileag leis
an 'Nutella'?
Would you like some pancake with
your Nutella?